1. perioda progress

Projekta pirmajos mēnešos, balstoties uz EXELIA izstrādāto metodoloģiju ar visu partneru ieguldījumu, tika izveidota tiešsaistes aptauja, lai identificētu prasmju, zināšanu un kompetenču kopumu, kas būvniecības nozares DVB izglītojamajiem ir nepieciešami, lai realizētu energoefektīvās kokapstrādes metodes.

 

Turklāt partneri veica izpēti par attiecīgajām būvniecības nozares mācību praksēm savā valstī, lai noteiktu prasmju piedāvājuma tendences.

 

Balstoties uz savākto informāciju, tiek izstrādāts UPWOOD mācību rezultātu pārskats.
 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Kontakti:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD projekts