top of page

01.10.2019.-30.04.2022.

Projekts

Priekšvēsture un izaicinājumi

Celtniecībai ar koku ir augsta energoefektivitātes vērtība, tā kļūst arvien aktuālāka būvmateriālu tirgū. Attiecīgi prasmes, kas saistītas ar inovatīvām kokapstrādes metodēm un lietojumiem, ir ļoti pieprasītas ES būvniecības tirgū. Tomēr būvniecības nozares darba devēji atzīmē plaisu starp prasmēm un zināšanām, kuras strādnieki un mācekļi ieguvuši, izmantojot darba vidē balstītas mācības (DVB) būvniecības nozarē, un kokapstrādes prasmes, kas vajadzīgas darba vietā. Stingrās renovācijas prasības un politikas pasākumi, kuru mērķis ir stimulēt esošo ēku pārveidošanu (piemēram, Direktīva par ēku energoefektivitāti) un attiecīgo jauno tirgu (piemēram, zaļās ēkas) strauja parādīšanās vēl vairāk saasina šo plaisu.
 
Tāpēc, lai apmierinātu pašreizējo un turpmāko pieprasījumu pēc energoefektīviem risinājumiem celtniecības un renovācijas nozarē, ir svarīgi celtniecības darbiniekiem apgūt inovatīvās prasmes kokapstrādē, izmantojot darba vidē balstīto PIA.

 

Projekta mērķi


1. Izstrādāt jaunu mācību saturu par energoefektīvām koka būvniecības metodēm un to pielietojumu.
2. Izstrādāt mācību materiālus, PIA integrācijas vadlīnijas un pasniedzēja rokasgrāmatu, lai atbalstītu PIA sniedzējus jaunu kokapstrādes tehnoloģiju un procesu integrēšanā viņu DVB un mācību prakses piedāvājumos.
3. Uzlabot sadarbību starp PIA sniedzējiem un uzņēmumiem, lai nodrošinātu iespējas, kas izglītojamajiem ļaus iegūtās zināšanas un prasmes pielietot reālās dzīves situācijās darbavietā.

Galvenie rezultāti

O1 UPWOOD darba vidē balstīto mācību rezultāti

Pētījums par pašreizējām un nākotnes vajadzībām pēc prasmēm un zināšanām, kas noved līdz mācību rezultātu izstrādei.


O2 UPWOOD mācību vienības un Atvērtie izglītības resursi
Inovatīvu, energoefektīvu kokapstrādes tehnoloģiju un metožu mācību programmas struktūras izstrāde, kā arī attiecīgo pedagoģijas materiālu izveide.


O3 Tiešsaistes apmācības scenāriji

Tiešsaistes apmācības scenāriju par kokapstrādi būvniecībā izstrāde, veicinot inovatīvas un elastīgas prakses 
ieviešanu PIA jomā.


O4 Vides komponentu integrācijas ietvars DVB mācību programmās un sertifikācijas shēmās
Galveno politikas veidotāju un ieinteresēto pušu iesaistīšana UPWOOD mācību rezultātu atzīšanā, kā arī atbalsts būvniecības kokapstrādes prasmju integrēšanai profesijas standartos.

E1 - E2 UPWOOD Informatīvās dienas

Якорь 1
Якорь 2
Якорь 3
Якорь 4
bottom of page